توسعه الکترونیک فرخ مهر(دانش بنیان)


 

شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر

شماره ثبت 14106

تاریخ:............................

شماره قرارداد: ..............

 

 

قرار داد طراحی سایت ……………

 برای دریافت کامل قرارداد با ارايه مشخصات به ایمیل info@farokhmehr.com درخواست خود را مطرح نمایید.

اين قرارداد مابين   شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر كه از اين پس به آدرس اينترنتي www.farokhmehr.com     به عنوان پذیرنده شناخته مي شود به و از طرف ديگر .............به عنوان  کارفرما یا سفارش دهنده به نشاني قانوني : ...............................  منعقد مي گردد و طرفين با امضاء اين قرارداد خود را ملزم و متعهد به رعايت اجراي كامل و تمام مفاد آن مي دانند.

 

ماده 1-  موضوع قرارداد

اجراي پروژه طراحي وب سايت پویا /ایستا  تحت عنوان  ..................  میباشد.

ه 2-  مدت انجام قرارداد

مدت انجام موضوع اين قرارداد ......روزه  بوده و از ...............  شروع و در تاريخ.......................... خاتمه مي پذيرد.تاریخ پایان تاریخ تست اولیه کاربری میباشد.

تبصره 1: مجري مكلف است طرح را در زمان پيش بيني شده اجراء نمايد. تمديد مدت اجراي طرح تنها در صورتي مقدور است كه مجري طرح دلايل و مدارك موجهي ارائه نمايد و سفارش دهنده رسيدگي لازم را انجام و عذر مجري را در خصوص تاخير موجه تشخيص دهد. در اين صورت در طول مدت اجراء فقط يك بار طول مدت اجراء قابل تمديد بوده و به مدت طرح افزوده خواهد شد.

 

ماده 3- تعهدات طراح وب سايت

1-3 ) انجام فعاليتهاي طراحي مرتبط با موضوع اين قرارداد توسط طراح و پذيرش مسئوليت كمي و كيفي و انجام بموقع پروژه.

2-3 ) رعايت امانت و حفظ اموال و مداركي كه  در اختيار طراح قرار مي دهد و استفاده بهينه از آن براي انجام موضوع قرارداد.

3-3 ) عدم ارائه اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه به مناسبت انجام طراحي كسب مي نمايد به اشخاص حقيقي يا حقوقي غير، اسناد ومدارك و اطلاعاتي كه بمناسبت انجام طراحي كسب مي گردد بعنوان امانت نزد طراح بوده و حق ارائه آن را به اشخاص حقيقي و حقوقي غير ندارد مگر با كسب اجازه كتبي از سفارش دهنده در غير اين صورت سفارش دهنده   جهت استيفاي حقوق خود ادام قانوني عليه طراح معمول خواهد داشت.

4-3 ) طراحي و پياده سازي كافي در چهارچوب اصول و موازين علمي( استاندارد) و رعايت اصول طراحي در انجام پياده سازي موضوع قرارداد.

6-3 ) پذیرنده   نمي تواند پيمان را كلا يا جزاً به غيرواگذار نماييد.

7-3) پذیرنده   نمي تواند تا مدت گارانتي و پرداخت مبلغ قرارداد  پشتيباني سايت را به غير واگذار كند.

 

ماده 4- نوع وب سايت  

وب سايت  .......................  به صورت   پویا  /ایستاDynamic  طراحي شده است و قابليت هاي وب سايت بانك اطلاعاتي را  دارد .

 

ماده 5- مبلغ قرارداد

مبلغ كل اين قرارداد   ......................   ريال است. ( طبق تعرفه قانوني طراحي وب در سال 1392) البته تعرفه سايت به صورت توافقي انجام گرفته شده است و مبلغ طراحي سايت  .....................    است .

هزینه  هاست به مشخصات هاست   مکانی ایران,تعداد بازدید در لحظه 10نفرو پهنای باند 1گیگ به قیمت .............. ریال است.

هزینه دامنه ................. به مبلق ............... ریال میباشد.

ماده 6-  مراحل پرداخت

1- مبلغ                 .................... ریال به عنوان هزینه هاست و دامنه  و 50% قرارداد  به مبلغ ............ ریال  به عنوان پيش پرداخت پس از تاييد پيش نويس طرح و امضاء قرارداد، قابل پرداخت مي باشد .تاریخ پرداخت  ......................... طی یک فقره چک به سریال ........... میباشد.

2- مبلغ      ................. ريال در تاريخ          ............ طی یک فقره چک به سریال.........                پس از ارائه گزارش اول طراحي

3- مبلغ                 ...........................      ريال    پس از ارائه  گزارش نهايي  طراحي و  مورد تاييد سفارش دهنده

 

ماده 7-  تعهدات اصلي  سفارش دهنده

·         تسليم مدارك مورد نياز طراحي وب سايت به طراح و پرداخت مبلغ  به موقع قرارداد .در صورت تاخیر در پرداخت به نسبت ء زمان تحویل پروژه به تعویق خواهد افتاد. 

·         کلیه مراحل ثبت نام درگاه های اینترنتی بانک به عهده سفارش دهنده میباشد.تنها برنامه نویسی و مسائل فنی درگاه به عهده  شرکت توسعه الکترونیک فرخ مهر میباشد و هرگونه مسائل حاشیه ای و استفاده نادرست از این درگاه  دیگر خارج از مسئولیت این شرکت میباشد.بهتر است درگاه اینترنتی بانک ملت انتخاب گردد.

 

ماده 8- حل اختلاف

در مواردي كه براي طرفين اين قرارداد در تعبير و تفسير و يا اجراي كامل يا قسمتي از قرارداد اختلاف نظري حادث گردد، موضوع توسط حكم  شركت توسعه الکترونیک فرخ مهر بررسي و تصميم آن براي طرفين لازم الرعايه مي باشد.

 

ماده 9  امنیت :

 در صورت ارائه هاست و دامنه از طرف سفارش دهنده کلیه امور مربوط به این زمینه به عهده سفارش دهنده و هرگونه  اشکال در این زمینه از عهده پذیرنده خارج است.لذا بحث امنیت سایت  خارج از این محدوده به عهده پذیرنده میباشد.

ماده 10- اصلاحيه، متمم، مكمل يا تغيير

هرگونه اصلاح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوست هاي مربوطه و يا نياز به الحاق هرگونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوست ها، صرفاً با جلب توافق طرفين قرارداد  ميسر خواهد بود.

 

ماده 11- فسخ قرارداد

فســخ يك جانبه قرارداد از سوي هريك از طرفين قرارداد به جزء موارد ذكر شده در تبصره 1 اين ماده و و ماده 12 قابل پذيرش نبوده و فسخ قرارداد به غير از موارد قانوني و مورد مذكور در تبصره يك ماده پنج، امكان پذير نيست.

 

ماده 12- شرايط خاص

 در مواردي كه به علل ناشي از شرايط قهري (شرايط خاص) كه رفع آن خارج از حيطه توانايي و اقتدار طرفين قرارداد باشد و انجام بخشي از قرارداد ويا تمام آن غيرممكن گردد، هر يك از طرفين مي توانند قرارداد را فسخ و مرتب را  به صورت كتبي به ديگري اطلاع دهد. در صورت فسخ قرارداد هيچ يك از طرفين حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبيل تسويه حساب با تواف

تم دلخواه
رنگ دلخواه
عکس پس زمینه دلخواه